Odbiór techniczny podnośników

Odbiór techniczny podnośników

Odbiór techniczny podnośników wyjaśnia, jakie urządzenia powinny zostać sprawdzone przed rozpoczęciem eksploatacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie urządzeń technicznych niektóre urządzenia powinny być sprawdzone przed eksploatacją przez Urząd Dozoru Technicznego w obecności certyfikowanego konserwatora.

Dozorowi technicznemu podlegają m.in.:

1. Urządzenia bezciśnieniowe:

2. Urządzenia ciśnieniowe

3. Urządzenia transportu bliskiego

 • Urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych
 • Dźwigi towarowe małe lub dźwigi towarowe bez prawa wstępu do kabiny
 • Dźwigi budowlane
 • Podesty ruchome przejezdne
 • Suwnice, wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne
 • Ðźwignice linotorowe
 • Żurawie samojezdne
 • Ðźwigniki o ruchu nieprostoliniowym
 • Podesty ruchome wiszące, podesty ruchome masztowe
 • Wyciągi towarowe
 • Przenośniki w wesołym miasteczku (karuzele)
 • Wózki jezdniowe podnośnikowe
 • Układnice magazynowe
 • Żurawie wieżowe, szybkomontujące
 • Podesty ruchome załadowcze na pojeździe
 • Schody ruchome, chodniki ruchome
 • Dźwigi osobowe
 • Żurawie przenośne

 • Dźwigniki o ruchu prostoliniowym przenośne:

Dźwignik o ruchu prostoliniowym przenośny to urządzenie służące do pionowego przemieszczania ładunków, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, przystosowane do zmiany miejsca pracy przez przestawienie / przenoszenie za pomocą innych urządzeń lub ręcznie.

Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia technicznego, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, jest dokonanie rejestracji oraz uzyskanie przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie
 • sprawdza zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia
 • przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że ruchy robocze urządzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych

Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora i operatora posiadających właściwe uprawnienia.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
 • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
 • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

 • Dźwigniki o ruchu prostoliniowym, stacjonarne:

Dźwignik o ruchu prostoliniowym stacjonarny to urządzenie służące do pionowego przemieszczania obiektów, zwykle na niewielką wysokość, przy wykorzystaniu napędu elektrycznego, pneumatycznego lub hydraulicznego.

Warunkiem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia technicznego, dla którego ustalono formę dozoru pełnego lub ograniczonego, jest dokonanie rejestracji oraz uzyskanie przez eksploatującego decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego.

Przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia technicznego, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie
 • sprawdza zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia
 • przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że ruchy robocze urządzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych

Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora posiadającego właściwe uprawnienia.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
 • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
 • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.

 

W celu sprawdzenia zakupionej maszyny przez certyfikowanego konserwatora zapraszamy do bezpośredniego kontaktu poprzez nasz formularz kontaktowy lub pod numerem telefonu +48 32 2184404

 

Podnośnik ikonka